Barczatka napójka, napójka łąkówka (Euthrix potatoria)